Author = علی امیری
Number of Articles: 2
1. استفاده از روش های زمین آماری در تخمین و درون یابی تخلخل و تراوایی مخازن نفتی

Volume 7, Issue 2, Winter and Spring 2011, Pages 107-120

حسین ذکریاپور رودپشتی; محمد موسوی روحبخش; علی امیری; محمد سعید حسین زاد


2. ارزیابی بلوغ و تاریخچه ی حرارتی رسوبات حاوی مواد آلی گروه شمشک البرز شمالی، بر اساس حرارت سنجی سیالات درگیر

Volume 7, Issue 2, Winter and Spring 2011, Pages 121-130

هاشم شالی کار*; مهناز رضائیان; علی امیری; فریبا پادیار; زیبا زمانی; عباس بحرودی