Keywords = بلوغ حرارتی
Number of Articles: 2
1. ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند گدوان (بارمین-آپسین) در خلیج فارس

Volume 9, Issue 1, Winter and Spring 2013, Pages 21-30

احمد رضا ربانی; زهرا سادات مشهدی; زهره رضایی کاونرودی; شیلا حیدری


2. ارزیابی بلوغ و تاریخچه ی حرارتی رسوبات حاوی مواد آلی گروه شمشک البرز شمالی، بر اساس حرارت سنجی سیالات درگیر

Volume 7, Issue 2, Winter and Spring 2011, Pages 121-130

هاشم شالی کار*; مهناز رضائیان; علی امیری; فریبا پادیار; زیبا زمانی; عباس بحرودی