تأثیر انتخاب روشهای تحلیل خطر بر اقتصاد طرح سد بهجت آباد

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

Abstract

سد بهجت آباد، در استان قزوین و در 65 کیلومتری شمال غرب شهر آبیک قرار دارد. زمینلرزههای رخ داده در این پهنه، از نوع کم عمق بوده و اغلب دارای گسیختگی سطحی هستند. در این مقاله سعی شد تا با استفاده از نقشههای زمینساخت، بررسی عکسهای هوایی و ماهوارهای و بانک دادههای لرزهای منطقه سیمای لرزهخیزی محدوده سد مشخص گردد. تحلیل خطر زمین لرزه براساس پراکنش، نوع و ریختشناسی گسلها و همچنین دادههای زمینلرزههای گذشته و معاصر انجام شد. این تحلیل ها با بکارگیری نرمافزار EZ-Frisk و با استفاده از روابط کاهندگی مناسب، به دو روش تعینی و احتمالی صورت گرفت. بر مبنای روش تعینی، مهم ترین سناریوی لرزه ای مربوط به گسل آبیک است که در صورت فعالیت، توانایی ایجاد بیشینه شتاب را در ساختگاه خواهد داشت. اما در روش جدید، جدایش خطر لرزهای که به منظور تعیین زمین لرزه کنترل کننده انجام شد،  شاندهندهی اهمیت بیشتر گسل های طالقان، شمال تهران و شمال کرج (در فاصله دورتر) نسبت به گسل آبیک (در فاصله نزدیک تر) در ایجاد بیشینه شتاب میباشد. پس از طراحی سد بر مبنای نتایج هر دو روش، در صورت استفاده از روش جدایش خطر لرزه ای، به میزان 14 درصد صرفه جویی اقتصادی در هزینه های اجرایی سد بهجت آباد حاصل می گردد.

Keywords