پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کسمت)

Document Type : Original Research

Authors

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Abstract

این تحقیق با هدف پهنه بندی خطر نسبی ناپایداری دامنهای و وقوع زمین لغزش در حوضه کسمت با مساحت 27 کیلومتر مربع، در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر خر مآباد انجام شد. به منظور بررسی پایداری دامنه ها در این حوضه، ابتدا با استفاده از عک سهای هوایی و بازدیدهای میدانی، نقاط مستعد لغزش شناسایی و نقشه پراکنش زمین لغزش تهیه گردید. با قطع نقشه های عوامل موثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمین لغزش ها، تأثیر هر یک از عوامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، جاده و آبراهه بر ناپایداری شی بها در محیط نرم افزار GIS (Geographic Information System) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (Analytical Hierarchy Process) تعیین گردید. بر اساس نتایج پهن هبندی خطر زمین لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب 05/0، 64/12، 56/28، 35/31 و 4/27 درصد از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفت.

Keywords