انتخاب معیاری بهینه برای تخمین مقاومت برشی سطوح زبر درزه در سنگ سخت آندزیت

Document Type : Original Research

Authors

گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

تعیین پارامترهای ژئومکانیکی درزه های سنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین این پارامترها مقاومت برشی درزه سنگ می باشد. برای دستیابی به این هدف، تاکنون آزمایش های مختلفی انجام شده است. در این مطالعه، با انجام آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های سنگ آندزیت دارای درزه طبیعی، تفسیر و تحلیلی برای واقعی تر کردن تأثیر سطوح ناهمواری ها بر مقاومت برشی ارائه شده است. در این مقاله به بررسی و تأثیر ناهمواری های سطوح درزه با مفهوم ضریب زبری (JRC) بر مقاومت برشی صفحات درزه در سنگ سخت (strong rock) در دو سطح تنش نرمال پایین و بالا پرداخته شده است. نتایج نشان داد که تأثیر زاویه زبری بر مقاومت برشی سطوح درزه ها در سطح تنش نرمال پایین بارزتر است. سپس مقادیر مقاومت برشی حاصل از نتایج آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های با درزه طبیعی، با مقادیر تعیین شده با استفاده از معیارهای موهر - کولمب، معیار توانی و معیار تجربی بارتن مقایسه شد. بر اساس نتایج حاصل و مقایسه بین معیارهای مذکور با استفاده از آنالیز آماری می توان گفت که معیار توانی در مقایسه با سایر معیارهای موجود انطباق بهتری با نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های آندزیتی دارد.

Keywords