تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل های آب بر سد گتوند علیا

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

Abstract

سد گتوند علیا با ارتفاع 180 متر، از نوع سنگریزهای با هسته رسی می باشد. این سد، بلندترین سد خاکی ایران بوده و هدف فاز اول آن تولید 1000 مگاوات برق است. در این طرح، چهار تونل آببر با قطر 6/12 متر در ساحل سمت چپ ساختگاه سد حفاری میشوند. نگهداری این تونلها که جزء تاسیسات دائمی سد بشمار میرود، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری تونلهای آببر و طراحی نگهداری موقت این سازهها می باشد. در این پژوهش، تحلیل پایداری تونلها با استفاده از روش های تجربی (طبقهبندی RMR) و روش عددی و توسط نرم افزار FLAC صورت گرفت. در نهایت، سیستم نگهداری موقت با استفاده از روشتجربی و عددی برای تونلهای مورد مطالعه پیشنهاد گردید. 

Keywords