ارزیابی خواص مخزنی سازند سروک بالایی با استفاده از داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

Abstract

در این پژوهش، با استفاده از داده های چاه نگاری یکی از میادین نفتی جنوب ایران و به کمک نرم افزار ژئولاگ (Geolog)، پارامترهای پتروفیزیکی سازند سروک بالایی در دو چاه A و B به روش ارزیابی احتمالی (Probabilistic) مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه این ارزیابی و با بهره گیری از کراس پلات های مرسوم (نوترون- چگالی، نوترون – صوتی، MID_PLOT و M-N PLOT) لیتولوژی سازند سروک بالایی ترکیبی از سنگ آهک، دولومیت و به مقدار کم شیل تعیین گردید. با توجه به خواص پتروفیزیکی (مخزنی) محاسبه شده و برای ارزیابی دقیق تر، سازند سروک بالایی در منطقه مورد مطالعه به 5 زون S1 تا S5 تقسیم شد. زون  S2 نیز با توجه به ویژگی های خاص پتروفیزیکی به 8 زیر لایه (S2-a تا S2-h) تقسیم گردید. در نهایت، زون S2 با توجه به خواص پتروفیزیکی مناسب به عنوان بهترین بخش مخزنی تشخیص داده شد.

Keywords