ارزیابی اثر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگهای ناهمسانگرد با استفاده از آزمایش پانچ استوانه ای

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

Abstract

به منظور بررسی تأثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگهای ناهمسانگرد، پنج نمونه سنگ دگرگونی با لیتولوژی مختلف تهیه شده از قسمتهای مرکزی و جنوبی استان همدان، در آزمایشگاه بررسی شدند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات کانیشناسی و سنگشناسی، علت ناهمسانگردی این سنگها حضور کانیهای جهت یافته و صفحات ضعیف نظیر کلیواژ، شیستوزیته، فولیاسیون و فابریک نواری در آنها میباشد. بر اساس نتایج حاصل، خواص فیزیکی مختلف با یکدیگر مرتبط میباشند. در این پژوهش، علاوه بر معرفی آزمایش پانچ استوانهای، ناهمسانی مقاومت سنگهای مورد مطالعه توسط این آزمایش نیز بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایش پانچ استوانهای نشان داد که خواص مقاومتی این سنگها تا حد زیادی به جهت اعمال نیرو نسبت به سطوح ناهمسانگردی سنگ در حین انجام این آزمایش بستگی دارد. بنابراین، کمترین مقدار مقاومت پانچ سنگهای مورد مطالعه در جهت موازی و بیشترین مقدار در جهت عمود بر سطوح ناهمسانگردی بدست آمد.

Keywords