بررسی نقطه شکست سنگ مخزنی سازند سروک در یکی از چاه های واقع در میدان نفتی جفیر

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد دماوند، تهران، ایران

2 ادارة ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

Abstract

سازند سروک متعلق به گروه بنگستان است که پس از سازند آسماری، دومین مخزن نفتی مهم در حوضه زاگرس می باشد. لیتولوژی این سازند آهک و مقدار کمی شیل و مارن است. در این مطالعه، مقاومت فشاری سنگ های سازند سروک با انجام آزمایش مقاومت فشاری سه محوری بر روی سه نمونه مغزه (Core) در تنش های جانبی 5، 10 و 15 (Mpa) تعیین گردید. پارامترهای مقاومت برشی (C و φ) این نمونه ها نیز محاسبه و نقطه شکست سنگ در سه سطح تنش یاد شده بدست آمد. با استفاده از عمق حفاری و اندازه گیری فشار لایه های بالایی (روباره) در آن عمق ، میزان فشار افقی یا جانبی (σ3) در عمق حفاری سازند سروک محاسبه شد. پس از مدل کردن این مقدار فشار جانبی با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده ، فشار عمودی (σ1) لازم جهت شکستن سنگ های سازند (که همان آستانه شکست سنگ های این سازند تحت فشار جانبی موجود در عمق می باشد)، برای ابتدا و انتهای آن محاسبه شد. فشار عمودی (σ1) در ابتدای سازند سروک در عمق 3288 متری با میزان فشار جانبی 7/27 (Mpa) و 58/217 (Mpa) و در انتهای این سازند در عمق 3720 متری با فشار جانبی 3/31 (Mpa) و 79/238 (Mpa) محاسبه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، در حفاری های آینده در میدان نفتی جفیر مفید می باشد.

Keywords