تأثیر آلتراسیون گرمابی در تغییر ترکیب کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بازیک دگرگون شده ژوراسیک در غرب اصفهان

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

Abstract

سنگ های بازیک دگرگون شده منطقه مورد مطالعه با سن ژوراسیک، در غرب اصفهان و در سرزمین شهرکرد - دهسرد قرار دارند. این ناحیه بخشی از زون ساختاری سنندج- سیرجان می باشد. این سنگ ها دارای شیست سبز بوده و مهم ترین رخنمون سنگی در منطقه می باشند. بر اساس مطالعات ژئوشیمی، این سنگ ها شبیه بازالت های تولئیتی بوده که ترکیب آنها بازالتی تا آندزیت بازالتی با ماهیت ساب آلکالن و روند تولئیتی است. با توجه به مطالعات انجام شده، این سنگ ها به محیط زیررانده آتشفشانی بازی پشت قوسی متعلق می باشند. مهم ترین کانی های تشکیل دهنده این سنگها پلاژیوکلاز، آمفیبول، کوارتز ، اپیدوت، گارنت، کلریت و کان یهای اپاک است که بیانگر پاراژنز دگرگونی ناحیه ای شیست سبز می باشد. آمفیبول از کانی های سازنده در سن گهای بازیک دگرگون شده م یباشد که هم بصورت درشت بلور و هم بصورت ریز بلور در مقاطع نازک این سنگ ها قابل مشاهده است. میزان فراوانی بلورهای آمفیبول حدود 40 تا 50 درصد متغیر م یباشد. مهم ترین آلتراسیون های موجود در منطقه شامل آلتراسیون سرسیتی، کلریتی، اپیدوتی و سیلیسی می باشد. همراه با این آلتراسیو نها رگه های گرمابی آهن دار نیز حضور دارند. رگه های سیلیسی آهن دار با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی، سنگ های منطقه را قطع نموده اند. این رگه ها با کلاهک آهنی از سایر رخنمون ها قابل تشخیص هستند. شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان دهنده پتانسیل بالای منطقه از نظر اقتصادی می باشد. این شرایط احتمال حضور کانه زایی طلا مشابه کانسارهای طلای نوع رگه ای را در کمربندهای شیست سبز پرکامبرین منطقه افزایش می دهد

Keywords