بررسی ارتباط ناهمگنی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن و کج شدگی سطح تماس نفت - آب سازند سروک میدان سیوند، خلیج فارس

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران

Abstract


تعیین عمق سطح تماس سیالات و عوامل تاثیرگذار در کج شدگی آن در کاهش ریسک حفاری و طرح های توسعه ای در میدان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در مطالعه حاضر سطح تماس نفت- آب در تمامی چاه های میدان سیوند با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی تعیین و جهت تایید عمق مذکور از نمودارهای فشار سنجی (RFT) کمک گرفته شد. با ترسیم نقشه های هم ارزش سطح تماس و همچنین نقشه های تطابقی چاه ها در جهات مختلف میدان، تمایل سطح تماس نفت- آب به خوبی نمایش داده شد. میزان این کج شدگی در حدود ۵/۰ درجه و به سمت غرب میدان می باشد. خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن سروک (بخش میشریف) از جمله تخلخل و نفوذپذیری به کمک تکنیک های زمین آماری در کل حجم مخزن توزیع و مدل گردید. وضعیت بهتر خواص مذکور در بخش غربی میدان باعث کاهش ضخامت زون تدریجی نفت و آب و تعمیق سطح تماس نفت- آب در این ناحیه شده است.

Keywords