برآورد ضریب مانینگ رسوبات رودخانه های استان گلستان در طبقه بندی متحد خاک

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

2 شرکت مهندسین مشاور جویا پارس شمال، گلستان، ایران

3 سازمان آموزش و پروش استان گلستان، گلستان، ایران

Abstract

ضریب مانینگ یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مهندسی رودخانه و مباحث انتقال رسوب می باشد. تعیین این ضریب برای محاسبه دقیق عوامل موثر بر جریان هیدرولیکی کانال انتقال آب مثل عمق و سرعت جریان، ضروری است. ضریب مانینگ بین ۰۱/۰ تا ۰۷/۰ در رسوبات طبیعی متغیر است، لذا انتخاب عدد درست و دقیق مهم می باشد. این ضریب با قطر رسوب بستر کانال رابطه دارد. سیستم طبقه بندی متحد خاک یکی از رایج ترین طبقه بندی ها در مهندسی ژئوتکنیک است که تابع منحنی توزیع دانه بندی خاک بوده و می تواند قطر رسوب را در هر درصد عبوری اندازه گیری نماید. با استفاده از این سیستم به راحتی و با دقت قابل قبولی می توان ضریب مانینگ هر نوع خاک دانه ای را برآورد نمود. در این تحقیق ضریب مانینگ ۱۸ نوع خاک دانه ای در سیستم طبقه بندی متحد محاسبه و برآورد گردید. اعتبارسنجی و صحت نتایج به دست آمده، بر پایه تحلیل پارامترهای آماری ۱۰۶ منحنی دانه بندی رسوبات ۱۳ رودخانه استان گلستان می باشد. این رودخانه ها از کوه های جنوبی استان به سمت شمال درحرکت بوده و از مواد مختلف زمین عبور می کنند. نمونه برداری انجام شده در پائیز سال ۹۱، مربوط به دپوی مصالح در معادن شن و ماسه کارخانه های منطقه می باشد که عموما محل خروجی حوزه های آبریز مناطق کوهستانی است.

Keywords