بررسی پتانسیل آبی منابع آب کارستی شمال شرق خوزستان با استفاده از RS و GIS و AHP

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

Abstract

در سال های اخیر که تقاضا برای بهره برداری از آب زیرزمینی افزایش پیدا کرده است ارزیابی منابع آب کارستی نیز به شکل فزاینده ای رو به افزایش است. امروزه محققان علاوه بر روش های مرسوم، از سنجش از دور و GIS برای تلفیق لایه های گوناگون جهت اکتشاف منابع آب کارستی استفاده می نمایند. در این تحقیق هفت نمایه ی موثر در هیدروژئولوژی کارست جهت تعیین مناطقی با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در مناطق کارستی در محدوده شمال شرق خوزستان پیشنهاد شده است. نقشه های معیار بارش (P)، تراکم شکستگی ها (D) ، فاصله از شکستگی ها(B) ، دما (T)، شیب (O) ، لیتولوژی (G) ، پوشش گیاهی (V) با استفاده از داده های موجود و توابع تحلیلی GIS آماده سازی شدند. به منظور وزن دهی به معیارهای اصلی از روش آنالیز سلسله مراتبی(AHP) ، با رعایت نرخ استاندارد ناسازگاری استفاده گردید و سپس زیرمعیارها و معیارهای اصلی به منظور تحلیل مکانی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد. در پایان با تلفیق کلیه ارزش های وزنی با هم، محدوده های مناسب از لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی تعیین گردید. بر اساس نقشه نهایی پتانسیل کارست در منطقه مورد مطالعه، از لحاظ توسعه کارست تاقدیس چاله منار بیشترین و تاقدیس های آرام، پابده و کمارون به ترتیب در رده های بعدی توسعه قرار دارند.

Keywords