بررسی خصوصیات ژئومکانیکی سازند شیل کژدمی و محاسبه پنجره وزن گل حفاری چاه نفتی در میدان نفتی رشادت

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 Department of Geology, Islamic Azad University, Science And Research Branch, Tehran, Iran

Abstract

از طریق داده های ژئومکانیکی می توان به مدل سازی و کنترل رفتار توده سنگ در مسیر حفاری در مواجهه با تنش های وارد بر آن، فشار سیالات منفذی، دما دست یافت. درک صحیح و مدیریت ریسک حاصل از تغییر شکل توده سنگ، کمک قابل توجهی در اجرای فرآیندهای عملیاتی نظیر، پایداری دیواره چاه، کنترل تولید ماسه در چاه، انجام شکافت هیدرولیکی می نماید.در حفای چاه های نفتی تعیین تنش های افقی حداقل و حداکثر کمک می کند تا در جهت حداقل تنش، مسیر حفاری را طراحی نمود تا با ریزش دیواره چاه و گیر لوله حفاری روبرو نشویم. در این مقاله با هدف رعایت محاسبات دقیق ژئومکانیکی برای برطرف شدن عمده مسائل حفاری بلاخص در چاه های انحرافی در محدوده شیل کژدمی در میدان مورد مطالعه تلاش شد برای ایجاد مدل ژئومکانیکی با استفاده از داده های لاگ تصویری و تلفیق آن با اطلاعات پارامترهای ژئومکانیکی ابتدا با محاسبه مدول بالک، مدول برشی، مدول یانگ، ضریب پواسون و نسبت Vp/Vs پرداخته شدو پارامترهای مقاومتی نظیر مقاومت فشاری تک محوره، ضریب اصطکاک داخلی و مقامت کششی و مدول الاستیسیته استاتیک و سپس تعیین جهت و مقدار تنش های حداقل و حداکثر افقی در طول ضخامت سازند مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت با بررسی های مدل ژئومکانیکی و محاسبه وزن گل در طول حفاری چاه مورد مطالعه و با استفاده از خروجی نرم افزار STAB Viwe ، پنجره وزن گل مورد نظر برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه برای سازند کژدمی، PCF ۱۱۲-۹۲ و آزیموت حفاری در بازه ۴۵-۳۰ درجه پیشنهاد گردید.

Keywords