اعتبار سنجی نتایج آزمایش نفوذ استاندارد در تعیین شاخص های طراحی (مطالعه موردی، مجتمع پزشکی-تجاری استقلال کرمان)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

Abstract


آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) از جمله آزمایش های متداول و ساده در اندازه گیری خصوصیات ژئوتکنیکی خاک به شمار می آید و کاربرد گسترده در فعالیت های عمرانی دارد. از نتایج این آزمایش می توان خصوصیات مهندسی خاک و شاخص های طراحی را برای یک سازه تعیین کرد. باتوجه به اهمیت تفسیر داده های این آزمایش و اعتبار سنجی نتایج آن لازم است دیگر آزمایش های متداول مکانیک خاک صورت گرفته و نتایج نسبت به یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و دیگر آزمایش های انجام شده بر روی نمونه خاک ها در ساختگاه مجتمع پزشکی- تجاری استقلال کرمان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهند باتوجه به تاثیر عوامل مختلف در محاسبه عدد نفوذ استاندارد (N) ، نتایج آزمایش SPT به تنهایی مشخص کنندهخصوصیات مهندسی خاک نمی باشد و استفاده از روابط تجربی نمی تواند شاخص های مورد نیاز برای طراحی را تعیین کند. سرعت موج اندازه گیری شده در مطالعات لرزه نگاری که در شرایط طبیعی زمین انجام پذیرفته نتایج دقیق تری را باتغییرات عمق نسبت به سرعن موج محاسبه شده از عدد نفوذ استاندارد نشان می دهند. همچنین نتایج آزمایش برش مستقیم شاخص های مقاومت برشی خاک c)φ) و واقعی تر نسبت به آنجه که از روابط محاسبه شده را منعکس می کنند.

Keywords