بررسی تاثیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی نهشته های تراورتن بر پارامترهای استخراج در معادن طرق

Document Type : Original Research

Authors

1 واحد مدیر اکتشاف معادن شرکت احرار سپاهان، اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract


ایجاد سیستم های برنامه ریزی و کنترل مواد و تولید بر پایه مطالعات واقعی علمی در معادن یک ضرورت و الزام تعیین کننده است. در این مقاله با تلفیق دو علم زمین شناسی و معدن ابتدا فرآیند تشکیل نهشته های تراورتن، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و تاثیر آن در استخراج بررسی شد، سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده در مدت ۹ ماه، راهکارهایی جهت بهینه کردن روش و پارامترهای استخراجی در معدن سنگ تراورتن شرکت احرار سپاهان ارائه گردید.

Keywords