سنتز کانی زئولیتی مرلینوئیت از کانی کلینوپتیلولیت طبیعی در حضور محلول های قلیایی (مطالعه موردی: زون زئولیتی دماوند)

Document Type : Original Research

Author

دانشکده مینرالوژی و پتروگرافی، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، ایروان، ارمنستان

Abstract

این مطالعه بر روی زون زئولیتی دماوند انجام شد. بر اساس نتایج آنالیزهای شیمیایی و کان یشناسی، زئولیت این منطقه از نوع کلینوپتیلولیت تعیین گردید. در این پژوهش، از کانی طبیعی کلینوپتیلولیت در آزمایشگاه و در حضور محلول های قلیایی پتاس 8 مولار و سود 4 مولار، مرلینوئیت (زئولیت مصنوعی) سنتز گردید. نتایج نشان داد که در دمای 200 درجه سانتی گراد و در حضور غلظت های بالای Na+، درصد کلینوپتیلولیت کاهش یافته و فاز به دست آمده شامل مرلینوئیت، ناترولیت و هالویسیت می باشد. مرلینوئیت، زئولیت مصنوعی است که با توجه به ساختار بلورین و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ویژه، نسبت به زئولی تهای طبیعی کاربرد گسترد هتری در صنعت و تکنولوژی دارد.

Keywords