تخمین خصوصیات مهندسی سنگ مارن با استفاده از آزمایش پانچ

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

Abstract

بسیاری از سازه های ساخت دست بشر بر روی سنگ و یا در داخل آن ساخته شد هاند، لذا تعیین پارامترهای مختلف سنگ که در طراحی ها مورد استفاده قرار می گیرند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در بعضی از سنگها (به عنوان مثال مارن)، به دلیل لایه ای بودن و داشتن سطوح ضعف، تهیه نمونه استاندارد جهت انجام آزمایشهایی مانند آزمایش تراکم تک محوری مشکل است. در این تحقیق آزمایش تعیین مقاومت تراکم تک محوری، آزمایش پانچ، آزمایش بار نقطه ای، آزمایش تعیین سرعت موج فشاری، آزمایش برزیلی و تعیین وزن مخصوص، بر روی نمونه هایی از سنگ مارن جاده امامزاده هاشم (استان گیلان) و شهرستان آبگرم (استان قزوین) انجام شد. هدف از این تحقیق بدست آوردن روابطی است که با استفاده از آزمایش پانچ بتوان اندیس بار نقطه ای، مقاومت تراکم تک محوری، مقاومت کششی و سرعت موج فشاری را تخمین زد. به کمک روابط ب هدست آمده از رگرسیون خطی (ضریب همبستگی بالای 79/0)، می توان خصوصیات سنگ مارن را با دقت بالایی تخمین زد.

Keywords