طراحی نگهداری اولیه تونل انتقال آب گلاب با تاکید بر خطرات زمین شناسی

Document Type : Original Research

Authors

1 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

آگاهی از خطرات زمینشناسی، نقش مهمی در انتخاب سامانه نگهداری مناسب برای سازههای زیرزمینی دارد. تونل انتقال آب گلاب با طول حدود 11 کیلومتر و قطر حفاری 2/4 متر، بخشی از طرح آبرسانی از سد زایندهرود به شهرهای کاشان و اصفهان است. با توجه به عبور تونل از نواحی مرتفع و کوهستانی و وجود توده سنگهای آهکی و نسبتاً ناپایدار و سست در مسیر، بررسی خطرات زمینشناسی از جمله مچالهشوندگی و انفجارسنگ به منظور انتخاب سامانه نگهداری مناسب، ضروری می باشد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از برداشت های زمین شناسی و مطالعه گمانه های حفاری شده، مسیر تونل تقسیم بندی شد. و سپس شدت مچالهشوندگی و انفجارسنگ در هر بخش بررسی گردید. در نهایت، با توجه به شدت انفجارسنگ و مچاله شوندگی، مسیر تونل تقسیم بندی شده و به کمک روش عددی تفاضل محدود (نرم افزار FLAC)، نگهداری اولیه تونل در هر بخش بررسی گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده، تودهسنگهای مسیر تونل به سه بخش، A (کیلومتر 105 تا 4970 ) با مچاله شوندگی متوسط، B (کیلومتر 4970 تا 6440 ) با پتانسیل مچالهشوندگی شدید تا انفجارسنگ ضعیف و C (کیلومتر 6440 تا 10160 ) با پتانسیل مچاله شوندگی ضعیف تا متوسط تفکیک شدند. نگهداری اولیه تونل با بهرهگیری از نرمافزار عددی FLAC2D به اندازه 5 سانتیمتر شاتکریت برای بخش های A و C و 7 سانتیمتر شاتکریت برای بخش B تعیین گردید.

Keywords