تفسیر داده های نفوذپذیری و خورند سیمان در عملیات تزریق تحکیمی سد مخزنی چراغ ویس کردستان بر اساس زمین شناسی زیر ساختگاه سد

Document Type : Original Research

Authors

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

Abstract

سد مخزنی چراغویس، از سدهای شیروانی نوع سنگریزهای با هسته رسی می باشد که در 17 کیلومتری غرب شهرستان سقز در استان کردستان واقع شدهاست. با توجه به ساختار زیر ساختگاه سد، عملیات تزریق تحکیمی زیر هسته رسی این سد در گمانه هایی با عمق 5/10 متر از پایین به بالا اجرا شد. عدم توجه به ساختارهای زمینشناسی در حین مطالعات و ساخت سدها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله نفوذپذ یری و خورند سیمان عملیات تزریق تحکیمی زیر هسته رسی با استفاده از دادههای 1438 گمانه تزریق تحکیمی بررسی و با استفاده از زمینشناسی زیر ساختگاه سد، تفسیر و ارزیابی شدند.در نهایت دو پارامتر نفوذپذیری و خورند سیمان گمانههای تزریق تحکیمی با هم مقایسه شده و ناهمخوا نی آنها با توجه به زمین شناسی زیر ساختگاه سد و کاستی آزمایشات نفوذپذیری بررسی گردید.

Keywords