تاثیرات ساخت و سازهای ساحلی و فعالیتهای انسانی بر رسوبات ساحلی میانکاله

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، ساری، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران

Abstract

منطقه مورد مطالعه در ساحل جنوب شرقی دریای کاسپین در ابتدای زبانه ماسه ای میانکاله واقع شده است. وسعت این منطقه در حدود 23 کیلومتر می باشد که مراکز صنعتی مهمی از جمله نیروگاه نکا، شرکت کشتی سازی ایران صدرا، شرکتهای حفاری نفتی و بندر امیرآباد در ساحل آن قرار گرفته اند. برای تعیین میزان تاثیرفعالیت های انسانی بر خطوط ساحلی، لازم است روند حرکتی رسوبات مشخص شود. بدین منظور با تلفیق روشهای McLaren-Bowles، Gao-Callins، Le Roux و Sunamura & Horikawa، روش مناسب تعیین شد. منطقه مذکور به 3 زون (غربی، مرکزی و شرقی ) و 9 برش تقسیم شد. زون مرکزی خطرناکتر از دو زون اطراف است . هر برش در اعماق 0، 5/0، 1، 5/1، 5/2، 5 و 10 متری نمونه برداری صورت گرفت. با تجزیه و تحلیل اندازه های رسوبی، پارامترهای آماری اندازه دانه ها از جمله میانگین (Mz)، جورشدگی (σi)، چولگی (Ski) و کشیدگی (KG) بدست آمد. در نهایت نقشه های نحوه توزیع میانگین، جورشدگی و چولگی رسوبات رسم و باتوجه به نقشه عمق سنجی منطقه، نقشه روند حرکتی رسوبات تهیه شد. علاوه بر این منحنی تلفیق جورشدگی و میانگین نیز برای رسوبات رسم شد. نهایتاً معلوم شد بر این اساس می توان روند حرکت رسوبات در هنگام برخورد با سازه های ساحلی و چگونگی رفتار آنها را تعیین و میزان فرسایش و رسوبگذاری را در اطراف این سازه ها تخمین زد.

Keywords