زمین ساخت جنبای جنوب قم تهدیدی برای مناطق جدید شهری

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

Abstract

استان قم به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه لرزه زمین ساختی، محدوده هایی را با خطر نسبی زمین لرزه ای متفاوت بوجود آورده است. پیشینه لرزه خیزی در محدوده این استان، بیانگر فعالیت بالای گسل های آن می باشد. این گسل ها متشکل از سامانه های پیچیده ای از گسل های معکوس و امتدادلغز می باشند که نقش عمده ای در دگرشکلی پوسته قاره ای و الگوی ساختاری منطقه دارند. در محدوده ی مورد مطالعه، به کمک تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی، گسل های متعددی شناسایی و معرفی شدند. گسل های منطقه عموماً فعال می باشند. این گسل ها در شک لگیری توپوگرافی و ریخت شناسی زمین و الگوی ساختاری منطقه نقش مهمی داشته و زمی نساخت جنبای استان قم را تحت تأثیر قرار داده اند. بر این اساس و با توجه به احداث شهرک های جدید در این منطقه، پیشنهاد م یگردد توان لرزه ای این گسل ها بیشتر بررسی شود.

Keywords