بررسی نهشته های آذرآواری و نحوه ی تشکیل کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس فنی واحد زمین شناسی، شرکت صبا کاشی اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم چاهریسه در بالاترین قسمت سازند قرمز پایینی در این منطقه و چسبیده به سازند قم قرار گرفته است و از نظر زون بندی ساختمانی- رسوبی در لبهی نوار سهند- بزمان واقع شده است. این کانسار فاقد لایه بندی است و بصورت تپه ماهورهایی در مجاورت آهک های زرد رنگ سازند قم دیده می شود. بررسیهای حاصل از پراش پرتو ایکس نشان داد که بیش از 88 % حجم نمونههای بنتونیتی را کانی رسی مونت موریونیت تشکیل داده است. بر اساس دادههای حاصل از مطالعهی مقاطع میکروسکپی، سنگ مادر این کانسار، خاکسترهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت است که بعد از نهشت در یک محیط بستهی کولابی و تدفین توسط رسوبات ماسه و کنگلومرایی در اثر واکنشهای دیاژنتیک به مادهی معدنی بنتونیت دگرسان شده است. این نهشته ی رسی در دستهی رسهای هالمیرولیزی طبقه بندی میشود. این کانسار یکی از بزرگترین و مهمترین کانسار های بنتونیت منطقهی اصفهان است.

Keywords