تأثیر آهک بر روی بهسازی خاک های ریز دانه منطقه فقیره همدان

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران

Abstract

در این پژوهش بهسازی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای ریزدانه منطقه فقیره همدان با استفاده از آهک مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی شامل خصوصیات خمیری خاک، مقاومت تراکمی تک محوری، رطوبت بهینه و وزن واحد حجم خشک حداکثر می باشد که با افزودن آهک با 30 و 45 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل شده از آزمایش ،15 ، 5 و 7 به خاک و با زمانهای عمل آوری 7 ،3 ، درصدهای وزنی 1 دانه بندی مشخص شد که با افزایش درصد آهک به خاک رس مورد نظر پس از 7 روز، درصد ذرات ریزدانه موجود در خاک کاهش یافته و ذرات درشت دانه بیشتر می گردند. همچنین نتایج آزمایش حدود خمیری حاکی از این است که با افزایش درصد آهک و زمان عمل آوری، شاخص خمیری کاهش یافته و خاکغیر خمیریمیشود. نتایج حاصل از آزمایش تراکم تک محوری نیز نشان می دهد که افزایش درصد آهک و دوره عمل آوری، خصوصیات مقاومتی خاک بهسازی شده را افزایش می دهد. با توجه به نتایج حاصله ، درصد آهک بهینه و زمان عمل آوری بهینه برای بهسازی خاک رس منطقه فقیره همدان به ترتیب 7 و 30 روز پیشنهاد می شود. علاوه بر این، به منظور بررسی ارتباط بین ویژگ یهای ژئوتکنیکی خاک مخلوط شده با درصد آهک و زمان عمل آوری، آنالیز رگرسیون غیرخطی انجام شده و روابط خوبی با ضریب رگرسیون بالا ارائه گردیده است.

Keywords