مطالعه ویژگی های مهندسی خاک های رسی به عنوان مصالح تولید آجر در استان همدان

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران

Abstract

کانی های رسی، گروهی از کانی های ریزدانه می باشند که از نظر مهندسی دارای اهمیت زیادی می باشند. این گروه از کانی ها تأثیر زیادی بر روی رفتار خاک ها دارند. کانی های رسی شامل گروه های ریزدانه کائولینیت، ایلیت، اسمکتیت، ورمیکولیت و هالوئیزیت می باشند. در این پژوهش، ویژگ یهای مهندسی خاک های رسی مناطقی از استان همدان به منظور استفاده در تولید آجر، مورد مطالعه قرار گرفته است. از نقطه نظر مهندسی کانی های رسی به عنوان یک ماده ساختمانی مهم با کاربرد های مختلف حائز اهمیت بسیار هستند. لازم به ذکر است که در حال حاضر لالجین به عنوان یک مرکز شناخته شده تولید کاشی، سرامیک و سفال در ایران می باشد که محصولات آن به سایر کشورها صادر می گردد. برای انجام این پژوهش، 36 نمونه خاک از نقاط مختلف استان همدان تهیه و آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مختلف بر روی آنها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصله، 13 نمونه از خاک هایی که مورد آزمایش قرار گرفته اند، شرایط لازم برای تولید آجر را مطابق با استاندار دهای مورد استفاده، دارا می باشند که در نهایت به عنوان خاک های مناسب جهت تولید آجر انتخاب گردیده اند.

Keywords