پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده کانال آبرسانی دزکرد (شمال غرب فارس)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Abstract

طرح کانال آبرسانی دزکرد، به دلیل اهمیت اجتماعی اقتصادی، یکی از طر حهای با حساسیت بالا م یباشد. با توجه به موقعیت محدود هی مورد مطالعه و اثر منفی پدیده لغزش بر عمر مفید و پایداری سازه های هیدرولیکی، پهن هبندی خطر زمین لغزش بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش بر روی بخش های با شیب های نسبتاً تند که دارای گسل های فعال می باشد انجام شد. منطقه مورد بررسی با توجه به میزان بارندگی، دارای پتانسیل وقوع انواع زمین لغزش می باشد. در این منطقه، عوامل مؤثر در ناپایداری شیب ها با توجه به شرایط محیطی، جنس سنگ و خاک ، فاصله از گسل، میزان شیب دامنه ها ، فاصله از محور جاده و پراکندگی آبراهه ها تعیین گردید. لایه های اطلاعاتی پارامترهای مؤثر در ناپایداری شیب ها با استفاده از نقشه ها، داده های موجود و بررسی های میدانی در محیط جی آی اس (Geographic Information System, GIS) تهیه شدند. این لایه ها طبقه بندی و وزن دهی شده و با یکدیگر تلفیق شدند. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمی نلغزش با پنج رده مستعد لغزش تهیه گردید. بر این اساس، طول مسیر کانال از لحاظ استعداد زمین لغزش دارای پتانسیل های متفاوتی است که در هر محدوده نیازمند تمهیدات مهندسی متفاوتی است.

Keywords