نانواستراتی گرافی و رسوب شناسی سازند آب دراز در برش شیخ (غرب کپه داغ)

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Abstract

سازند آب دراز در برش شیخ واقع در غرب کپه داغ، برای نخستین بار بر مبنای نانوفسی لهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه نمونه های برداشت شده، 21 جنس و 34 گونه شناسایی گردید. با توجه به اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بیوزون های CC18- CC21 برای این سازند پیشنهاد گردید. بر مبنای این بیوزو نها، سن سازند آب دراز در برش شیخ، کامپانین پیشین تا ابتدای کامپانین پسین می باشد. بر اساس مطالعه ی این نانوفسی لها، می توان گفت که حوضه آب دراز در برش شیخ در عرض جغرافیایی نسبتاً پایین و دمای نسبتاً بالا قرار داشته و از نظر زیستی دارای پروداکتیویتی پایینی است که به سمت سازند کلات بر عمق حوضه افزوده می شود.

Keywords