ارائه یک اندیس جدید به منظور ارزیابی قابلیت مکانیزاسیون لایه های زغالی معدن زغال سنگ طزره

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

Abstract

از مهم ترین اهداف مکانیزاسیون، می توان به کاهش هزینههای استخراج، تعداد کارگاههای استخراج، پیشرفت سریعتر معدنکاری، افزایش تولید، معدن کاری با پرسنل کمتر و ایمنی بالاتر اشاره نمود. مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت مکانیزاسیون لایه زغالسنگ، ضخامت، شیب، یکنواختی، کیفیت سنگ سقف و کف لایه می باشد. هدف از این پژوهش، ارائه شاخصی جدید جهت ازریابی قابلیت مکانیزاسیون لایه های زغالی بر اساس عوامل ذکر شده می باشد. با استفاده از این شاخص میتوان قابلیت مکانیزاسیون لایههای زغالی را در پنج کلاس خیلیبالا، بالا، متوسط، کم و خیلیکم طبقهبندی نمود. در این پژوهش، قابلیت مکانیزاسیون لایههای زغالی معدن طزره، با استفاده از این شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت.

Keywords