تخمین تراوایی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی و شبکه های عصبی مصنوعی در مخزن داریان میدان نفتی رشادت

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، کرمان، ایران

2 کارشناس شرکت توسعه پترو ایران، تهران، ایران

3 کارشناس شرکت ملی نفت فلات قاره

Abstract

تراوایی یکی از پارامترهای مهم برای توصیف و بررسی تولید از مخزن است. به طور معمول تراوایی با استفاده از داده های مغزه و نگارهای چاه پیمایی تخمین زده می شود. اما به دلیل بالا بودن هزینه ی عملیات مغز هگیری، تهیه ی مغزه از تمامی چاه های یک میدان امکان پذیر نمی باشد. در سال های اخیر، استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی و سیست مهای هوشمند نظیر شبکه های عصبی جهت تخمین پارامترهای مخزن، پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته است. این پژوهش بر روی سازند مخزنی کربناته داریان در میدان نفتی رشادت، انجام شد. ابتدا شاخص زون جریانی به کمک داده های مغزه و روش شبکه عصبی مصنوعی در چاه های موجود تعیین و به چاه فاقد مغزه تعمیم داده شد، سپس شاخصزون جریانی در این چاه محاسبه شد. در ادامه، با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی و شبک ههای عصبی مصنوعی، تراوایی در چاه فاقد مغزه تخمین زده شد. مقدار ضریب همبستگی بین تراوایی مغزه و تراوایی محاسبه شده با روش واحدهای جریان هیدرولیکی توسط شبکه های عصبی 87/0 = R2 و با روش شبک ههای عصبی مصنوعی 82/0 = R2 محاسبه گردید. این نتایج نشان دهنده دقت روش واحدهای جریان هیدرولیکی جهت بهبود تخمین تراوایی است.

Keywords