اهمیت شناخت خصوصیات ژئومورفولوژیکی، سنگ شناسی و فیزیکی سنگ های کربناته، جهت ارزیابی توسعه کارست در منطقه نهاوند

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

Abstract

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی پدید ههای ژئومورفولوژیکی کارست، شناخت خصوصیات سن گشناسی و ویژگی های فیزیکی سنگ های کربناته به منظور ارزیابی توسعه کارست در منطقه نهاوند می باشد. بر اساس بازدیدهای صحرایی، واحد های کربناته در ناحیه مورد مطالعه، گسترش زیادی دارند . ساختارهای تکتونیکی (شکستگی ها و گسل ها) فراوان و پدیدههای ژئومورفولوژیکی کارست نظیر دولین، کارن، پونور، غار و چشمه های کارستی، در ناحیه به خوبی قابل مشاهده هستند. با توجه به مطالعه مقاطع نازک سنگ و بر اساس رد هبندی فولک، سن گهای آهکی منطقه از نوع بایوکلاست پکستون دولومیتی شده و مادستون آهکی هستند. با توجه به نتایج آزمایشات ایکس آر اف (XRF)، درصد اکسید کلسیم برای هر سه تیپ سنگ، بیشتر از 50 و درصد اکسید منیزیم حداکثر 47/2 و حداقل 39/1 بوده است. با توجه به نتایج آزمایشات ایکس آر دی (XRD)، سنگ های کربناته به ترتیب فراوانی دارای کلسیت، کوارتز و دولومیت می باشند. هر چند نمونه های سنگ بکر از دانسیته خشک نسبتاً بالا و تخلخل پائینی برخوردار می باشند ولی ترکیب مناسب سنگ شناسی، ناپیوستگی های متعدد، تخلخل ثانویه و فراوانی پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست در واحد های کربناته، نشان دهنده ی توسعه کارست در منطقه می باشد.

Keywords