ارزیابی هاله های لیتوژئوشیمیایی اولیه و ثانویه کانی سازی دالی شمالی و تلفیق آنها با سایر اطلاعات اکتشافی به منظور هدایت عملیات اکتشافی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

منطقه دالی، اولین اندیس پورفیری Au-Cu کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر در ایران م یباشد که با توجه به پتانسیل معدنی مطالعات اکتشافی بیشتری را نیاز دارد. بر اساس نتایج نمونه برداری های سیستماتیک انجام شده در خاک، حفر ترانشهها و گمانههای اکتشافی و تفسیر و تحلی لهای ژئوشیمیایی - آماری داده های حاصل، م یتوان به کنترل حفار یها و هدایت عملیات اکتشافی اقدام نمود. تحلیل ژئوشیمیایی - آماری 165 نمونه خاک با استفاده از روش هندسه فرکتال در منطقه دالی شمالی منجر به تفکیک مناطق آنومال Au و Cu گردیده که منطقه آنومال انطباق مناسبی را با سن گهای کوارتز دیوریت پورفیری (QDP) داشته است. با بررسی اطلاعات ژئوشیمیایی ترانشه های TR04 و TR05، مشخص گردید که در سنگ های QDP، نسبت های اکتشافی متناسب با تغییر غلظت های Au و Cu در ترانشه ها (محیط هیپوژن) عکس العمل نشان داده و می تواند بعنوان راهنمای مناسب اکتشافی در این سنگها محسوب شود. ترانشه های مذکور، سنگهای QDP و مخصوصاً کنتاکت آن با آندزیت ها را بعنوان منطقه آنومال نشان داده و بررسی نمون ه گمانه های هم آزیموت با ترانشه ها نیز این مسئله را تائید کرده است. بر اساس نتایج مطالعات ژئوشیمیایی به هدایت برداشت های ژئوفیزیکی به منظور تجسم زیر سطحی کاملتر از مناطق کان یسازی پرداخته و سپس حفاری اکتشافی پیشنهاد شده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ارزیابی نتایج حفاری های اولیه، گمانه های بعدی در محدوده نزدیک به کنتاکت سنک های کوارتز دیوریت پورفیری با آندزیت ها پیشنهاد گردیده اند.

Keywords