پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز چرداول ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Document Type : Original Research

Authors

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس مسئول حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی ایلام، ایلام، ایران

Abstract

در این تحقیق با استفاده از منابع و تحقیقات مختلف ابتدا کلیه عوامل مؤثر بر زمین لغزش استخراج و سپس با کنترل این عوامل در منطقه عوامل نُه گانه شامل شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زهکشی، کاربری اراضی و سنگ شناسی به عنوان عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شدند. بعد از تهیه این عوامل در سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهوار های و مطالعات میدانی نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه تهیه گردید. سپس پهنه بندی با چهار روش ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح، تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها و روش پیشنهادی گوپتا و جوشی (Gupta & Joshi) انجام گرفت. در پایان برای ارزیابی صحت نقش ههای پهنه بندی، وزن های به دست آمده برای حوضه آبخیز مجاور (حوضه آبخیز زنگوان) که از بسیاری لحاظ مشابه حوضه آبخیز چرداول می باشد، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که روش ارزش اطلاعاتی نسبت به سایر روش ها در تفکیک کلاسه های خطر نتایج بهتری دارد. بنابراین این روش به عنوان روش نهایی پهن ه بندی خطر زمین لغزش برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید.

Keywords