خصوصیات شیمیایی خاک و آب زیرزمینی دشت آبرفتی عسلویه، با تأکید بر آلودگی فلزات سنگین

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

Abstract

در این تحقیق دادههای برخی عناصر سنگین در 11 نمونه آب و 7 نمونه از خاک منطقه عسلویه مورد ارزیابی قرار گرفته و همبستگی عناصر، نمودارهای پراکنش و روند تغییرات مکانی مقایسه گردید. ضرایب همبستگی بین عناصر سنگین با سایر عوامل بویژه pH، Na، Cl و HCO3 نمونه آب تعیین کننده ماهیت ژئوشیمیایی و رفتار مشابه این عناصر در آب میباشد. نتایج حاکی از زیاد بودن غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های آب و خاک است. همچنین عناصر F و B در آب زیرزمینی و Pb، Mn، Sr و Ni در برخی نمونههای خاک دارای غلظتی بیش از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی است.

Keywords