مطالعه فرآیند انحلال ژیپسیت های سازند گچساران در مخزن سد چمشیر

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمی نشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

Abstract

در این پژوهش بررسی سینتیکی فرآیند انحلال ژیپسیت های سازند گچساران در مخزن سد چمشیر انجام شد. ارزیابی سینتیکی انحلال کانی ها (ژیپس، انیدریت، آهک، و ....) با استفاده از روابط تجربی و داد ههای مربوط به آزمایش انحلال پذیری، برای تعیین مقادیر ثابت سرعت انحلال (K) و درجه واکنش (n)، امکان پذیر است. پژوهشگران درجه واکنش انحلال ژیپس را در طی فرآیند انحلال، مقداری ثابت و معادل 1 در نظر می گیرند . نتایج این پژوهش نشان داد که ژیپسی تهای سازند گچساران با توجه به ناخالص یهای آن، در حین انحلال، ابتدا با درجه واکنش بالا حل شده و پس از عبور از Cs (غلظت در زمان تغییر درجه واکنش) درجه واکنش آنها کاهش می یابد. مقدار درجه واکنش نیز در طی انحلال از 1/0 تا 8/1 تغییر مییابد . همچنین با افزایش درجه واکنش (n)، مقدار ثابت سرعت انحلال (K) نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت درجه واکنش (n) در سرعت ایجاد مجاری، جهت بررسی نشت آب از محل مخزن سد، فرض ثابت بودن آن اشتباه بوده و تعیین دقیق درجه واکنش (n) نیازمند بررسی سینتیکی فرآیند انحلال ژیپسیت ها می باشد.

Keywords