هیدروژئوشیمی منابع آب سطحی حوضه آبریز سد شهریار (استور) میانه (آذربایجان شرقی)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، گروه مطالعات آب های زیرزمینی، تبریز، ایران

Abstract

حوضه ی آبریز سد شهریار در منطقه میانه، از هفت زیرحوضه، به نام های رودخانه قزل اوزن، زنجان رود، آجی چای، گرمی چای، شهرچای، قرنقو و آیدوغموش تشکیل شده است. این حوضه بخشی از پهنه زمین ساختی البرز - آذربایجان و ترکیبی از واحدهای سنگی به سن پالئوزوئیک تا کواترنری می باشد. این منطقه بر اساس اقلیم نمای آمبرژه جزء مناطق نیمه خشک سرد محسوب می گردد. در این تحقیق، 12 نمونه آب از رودخانه های منتهی به سد، جهت بررسی کیفیت و نوع آن از لحاظ مصارف مختلف مانند شرب، استفاده صنعتی و آبیاری آنالیز گردید. نتایج نشان داد که کیفیت شیمیایی آب به دلیل تأثیر عوامل زمین شناسی، اقلیم شناسی و هیدرولوژی، کلروره و سدیک است. به جز نمون ههای آب مربوط به رودخانه قز لاوزن در دو ایستگاه شکرچی (R1) و قره گونی (R5) که تنها برای استفاده دام مناسب می باشند، سایر نمونه ها بیشتر جهت شرب انسان و دام، آبیاری و مصارف صنعتی قابل استفاده میباشند.

Keywords