مطالعه میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه زنا (شمال غرب شیراز)

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

Abstract

در این پژوهش، 163 متر از رسوبات سازند داریان با مطالعه 89 مقطع میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق میکروفاسیس های شاخص که شامل مادستون، وکستون، پکستون و گرینستون می باشند، نیز به دقت شناسایی شدند. عناصر آلوکم این میکروفاسیس ها، اینتراکلاست، بیوکلاست، اکستراکلاست و پلت م یباشند. بر اساس مطالعات سنگ چینه ای، مرز سازند داریان با سازند گدوان در مقطع کوه زنا ب هصورت ناپیوستگی فرسایشی می باشد. تغییرات درصد عناصر آلوکم، مشخص بودن شرایط خروج از آب و مقدار زیاد ندول های آهن و گلوکونیت، نشان دهنده ی آن است که مرز فوقانی سازند داریان با سازند کژدمی به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. مطالعات چین هنگاری سکانسی مشخص نمود که در مقطع کوه زنا، مرز زیرین با سازند گدوان و مرز زبرین با سازند کژدمی ب هصورت ناپیوستگی نوع یک (Sequence boundary type one, SB1) و شامل دسته رخساره های (Highestant System Tract, Transgresive System Tract, Lowestant System Tract) می باشد. به طور کلی در این مقطع یک سکانس درجه سه پسرونده دیده شد.

Keywords