بررسی پترولوژیکی توده نفوذی ممزار استان کرمان

Document Type : Original Research

Authors

1 شرکت بنیان سازه کارمانیان، کرمان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

Abstract

توده نفوذی کوه ممزار در 4 کیلومتری جنوب غربی استوک گرانیتوئیدی سرچشمه رخنمون دارد و در ولکانیت ها و توف های ائوسن تزریق شده است. این منطقه بخشی از زون آتشفشانی ایران مرکزی است و شامل مجموع های از گرانیتوئیدها، دایک های آپلیتی و پگماتی تها می باشد. بافت غالب این سنگ ها دانه ای و پورفیروئیدی است اما بافت های پرتیتی -آنتی پرتیتی، گرانوفیری، میکروگرافیکی و میرمکیتی نیزدر آنها قابل مشاهده است. با توجه به مطالعات صحرائی، خصوصیات سن گشناسی، رفتار اکسیدهای عناصراصلی و عناصر کمیاب، نمودارهای عنکبوتی و ویژگ یهای ژئوشیمیائی، سنگهای نفوذی منطقه جزء سری کالکوآلکالن و مربوط به منطقه فرورانش حاشیه قار های می باشند. این ماگما، احتمالاً در نتیجه فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس و در اثر برخورد صفحه عربی با ایران مرکزی بوجود آمده است و باعث تشکیل ماگمای قوس آتشفشانی شده است. زمان برخورد صفحه عربی با ایران مرکزی کرتاسه بالائی و ایجاد گرانیتوئیدها احتمالاً همزمان با فعالیت فاز کوهزائی پیرنه میباشد.

Keywords