کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین (استان خراسان رضوی)

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Iran

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Abstract

محدود نمودن نشت آب از پایین دست سدها از الزامات طراحی و اجرای مناسب آ نها می باشد. این مسئله از طریق شناسایی صحیح ساختارهای زمین شناسی و طراحی و اجرای درست پرده تزریق با توجه به این ساختارها قابل دست یابی است. این موضوع در خصوص سد زاوین مورد بررسی قرار گرفت. با آغاز بهر هبرداری از سد زاوین و بالا آمدن تراز آب دریاچه پشت سد، نشت آب در پایین دست سد و بخصوص در تکیه گاه چپ مشاهده شد. در این پژوهش، به منظور مشخص شدن علت نشت آب، برداشت صحرایی و بررسی ساختار زمی نشناسی ساختگاه سد، مطالعات جامعی انجام شد. با روش تزریق موازنه فشار تزریق با » توجه به تحلی لهای انجام شده، پرده تزریق جدید و تزریق تحکیمی طراحی و برای رفع مشکل نشت یهای باقیمانده نیز اجرا شد. در حین انجام عملیات تزریق نیز آزمو نهای مورد نیاز جهت ایجاد دوغاب تزریق پایدار که دارای کمترین میزان جدایش باشد « فشار آب مخزن و بتواند ناپیوستگی های تود هسنگ را به خوبی پر کند، صورت گرفت. این عملیات در نهایت باعث حذف نشتی آب در پایین دست سد گردید. نتایج این تحقیق می تواند در آ ببندی سدها با این خصوصیات مفید باشد.

Keywords