ارزیابی شکستگی مغزه ها و نمودارهای تصویری سازند سروک در میدان نفتی اهواز

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمی نشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشکده نفت دانشگاه صنعت نفت آبادان، اهواز، ایران

3 اداره مطالعات زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب

Abstract

سازند سروک بیشتر از جنس سنگ های کربناته بوده و در بین دو سازند کژدمی و سورگاه واقع گردیده است. این سازند یکی از مخازن گروه بنگستان (در جنوب غربی ایران) در ناحیه فروافتادگی دزفول از کمربند چین خورده زاگرس می باشد که با دو رخساره مشخص شده است. در این تحقیق نمودار تصویرگر ریزسازندی چاه AZ-383 واقع در بخش مرکزی میدان اهواز بررسی و مطالعه شد. تصویربرداری الکتریکی از دیواره چاه، با استفاده از ابزارهای مخصوص نمودارگیری، مانند ابزار تصویرگر ریزسازندی (FMI) انجام شد. تعداد شکستگی ها، میانگین شیب و امتداد لایه بندی و فراوانی نسبی شکستگی ها در زون های مختلف تعیین گردید. همچنین تنش های وارده بر حفره چاه بر اساس بررسی روند ساختاری، شکستگی های برشی مصنوعی (Borehole breakout) و مغزه های چاه مذکور شناسایی و تشریح شدند. نمودارهای تصویری در فواصل عمقی 3417 تا 4167 متر تفسیر شدند. بیشترین تراکم شکستگی ها در زون های D، E و F مشاهده شد. 3 شکستگی حفره ای، 15 شکستگی باز (با شیب 57 تا 77 درجه )، 2 امتداد و 14 شکستگی بسته (با شیب 52 تا 80 درجه، با 3 امتداد) در این فاصله عمقی مشخص شدند.

Keywords