ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی محدوده ی معدن بایچه باغ (زنجان)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

Abstract

سنگ های آتشفشانی منطقه ی معدنی بایچه باغ در شمال تکاب، بخشی از فعالی تهای آتشفشانی است که از قروه شروع و تا سهند به طور خطی اد امه دارد. سنگ های آتشفشانی منطقه را می توان به دو گروه قدیمی تر با ترکیب اسیدی و جوان تر با ترکیب حد واسط - بازیک تقسیم بندی کرد. گروه اسیدی شامل سنگ های ریولیت، ریوداسیت ، لاتیت و بندرت آندزیت و گروه بازیک شامل سنگ های تراکی آندزیت ، آندزیت تا بازالت است. تجزیه شیمیایی این سنگ ها نشان داد که ماگمای این سنگ ها از نوع کالکوآلکالن می باشد. بر اساس نمودارهای تکتونوماگمایی، موقعیت سنگ های آتشفشانی منطقه ی بایچه باغ در ارتباط با جایگاه کمانه های قاره ای می باشد.

Keywords