کانیشناسی، ژئوشیمی و خاستگاه افق بوکسیتی پرمو–تریاس خوشییلاق، جنوب شرق آزادشهر

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

Abstract

افق بوکسیتی پرمو -تریاس خوشییلاق در 50 کیلومتری جنوب شرقی آزادشهر قرار دارد و بخشی از زون البرز شرقی محسوب میشود. این افق با وسعتی در حدود 3 کیلومتر و ضخامت متوسط 30 متر، در بین سنگ آهکهای پرمین و سنگ آهکهای دولومیتی تریاس قرار دارد. مرز زیرین این افق به طور عمده موج سان و مرز بالایی آن با سنگآهک های دولومیتی فرادیواره هم ساز می باشد. تجزیه و تحلیلهای بافتی، خاستگاه برجازا و نابرجازا را برای افق بوکسیت نشان داد. براساس بررسیهای کانیشناسی، کانیهای اصلی این افق کائولینیت، گوتیت، هماتیت ، کوارتز و آناتاز و کانی های فرعی آن بوهمیت، دیاسپور، روتیل، کلسیت و سوانبرژیت می باشند. تلفیق دادههای زمینشناسی، کانیشناسی و ژئوشیمی، نشان داد که افق بوکسیتی خوشییلاق از دگرسانی و هوازدگی سنگ های بازالتی حاصل شده است. فراوانی زیاد کانیهای سیلیکاتی بیانگر نارس بودن و زهکشی ضعیف این نهشته است.

Keywords