مطالعه دگرسانی و بررسی ارتباط ژنتیکی میان طلا و سایر عناصر در سنگ های آتشفشانی منطقه خونی، شمال شرق انارک

Document Type : Original Research

Authors

1 پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

در منطقه خونی، تزریق توده های نفوذی و در پی آن صعود سیالات تأخیری سیلیسی باعث دگرسانی در بعضی از سنگ ها شده است. مشاهدات صحرایی، مطالعات سنگ شناسی و نتایج ایکس آر دی (XRD) نمونه ها، نشان دهنده ی وجود دگرسانی آرژیلی، لیسونیتی، تشکیل تالک و سرپانتین و همچنین آلونیتی شدن در منطقه است. نکته مهم و قابل توجه در مورد دگرسانى های منطقه، آن است که عل ىرغم تفاوت جنس دایک هاى موجود در نزدیکى کان هزایى هاى رگه اى اکسیدى، دگرسانى هاى مشابهى بر روى آن ها رخ داده است و این مى تواند به واحد بودن سیال عامل کانه زایى ارتباط داشته باشد. بر اساس بررسی های کانه شناسی ، زمین شناسی و ژئوشیمیایی، کانی سازی های منطقه ی خونی به دو گروه عمده تقسیم شدند. نخست کانی سازی کاظمی که سولفیدی بوده و به واسطه داشتن عناصر پایه دارای اهمیت است و شواهد از دمای کم جایگزینی حکایت دارد. دوم کانی سازی های شمالی و زون های کان یسازی چشمه خونی، که اکسیدی بوده و عیار عناصر پایه در آن ها به شدت اندک می باشد. آنالیز لیتوژئوشیمیایی نمون ههای برداشتی از رگه ها و زون های دگرسانی، نشان دهنده ی آن است که کانی زایی های طلا در منطقه خونی دارای میزبان آتش فشانی می باشند. روابط همبستگی داده های لیتوژئوشیمیایی در سنگ های آتشفشانی (Volcanics) شرق منطقه نشان دهنده آن است که به جز طلا عیار هیچ یک از عناصر دیگر در رگه های کانی سازی چشمه خونی در حد اقتصادی نم یرسد، اما وجود تغییرات معنی دار و افزایش و کاهش هماهنگ عیار برخی عناصر در مقایسه با تغییرات عیاری طلا می تواند بر ارتباط ژنتیکی آ نها دلالت داشته باشد.

Keywords