استفاده از روش های زمین آماری در تخمین و درون یابی تخلخل و تراوایی مخازن نفتی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، زرند، ایران

2 مدیریت اکتشاف شرکت نفت کندوکاو

3 شرکت ملی نفت خزر، اکتشاف نفت

Abstract

توزیع تخلخل و تراوایی در مخازن نفتی برای انجام مطالعات شبیه سازی دینامیکی مخزن و پیش بینی سناریوهای مهم تولید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از روش کریجینگ (Kriging)، توزیع تخلخل و تراوایی با استفاده از اطلاعات 3 چاه در یکی از میدا نهای نفتی ایران تخمین زده شد. مسیر تحقیق شامل دو بخش مطالعات زمین آماری و بخش شبیه سازی است. با استفاده از خصوصیات پتروفیزیکی به دست آمده از مغزه چاه های مورد مطالعه، ، محاسبات اولیه زمین آماری توسط نرم افزار متلب (Matlab)انجام و تخلخل و تراویی در میدان مورد مطالعه تخمین زده شد. در ادامه، برای افزودن عدم قطعیت به داد ههای به دست آمده از روش کریجینگ (Kriging)، از روش اضافه باقیمانده تصادفی ()استفاده و نتایج تخمین به صورت تصویرهای گرافیکی نمایش داده شد. تخلخل و تراوایی در منطقه مورد مطالعه به طور میانگین 51/10 درصد و 165 میلی دارسی (Random Residual Addition, RRA) محاسبه شد. بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده با آزمایشات س رچاهی و نمودارهای هرزروی گل حفاری، نشان داد که روش ب هکار رفته دقت بالایی داشته و می توان با تکیه بر روش های محاسباتی، برای پیش بینی رفتار مخزن در تولید، از آن استفاده کرد.

Keywords