مقایسه تغییرات شیمیایی آب در منابع آب مورد مطالعه حوضه مهارلو، استان فارس

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

Abstract

مطالعه تغییرات کیفی در چاه های کارستی و آبرفتی و مقایسه آنها برای استخراج اطلاعات زمین آبشناختی مورد نیاز اهمیت دارد . در این تحقیق، تغییرات کیفی در ستون آب داخل چاه ها شامل چهار عامل اکسیژن محلول، دما، هدایت الکتریکی و اسیدیته (pH) مورد بررسی گرفت . لذا اقدام به انتخاب دو چاه آبرفتی و چهار چاه اکتشافی کارستی در حوضه مهارلو شد. چاه های آبرفتی شاغول بیگی و اقبال آباد و چا ه های آهکی بابا ح اجی و گلچهره در آبخوان قره در جنوب شیراز، پیربنو در آبخوان سبزپوشان و قصرقمشه در غرب شیراز قرار دارند. مشخص شد که الگوی تغییرات دما و اکسیژن محلول در چاه های آهکی و کارستیک مشهودتر از چاه های آبرفتی است. در آبخوان های کارستی اندازه ی دما کمتر ولی غلظت اکسیژن محلول بیشتر از آبخوا نهای دیگر است. میزان تغییرات هدایت الکتریکی و اسیدیته در چاه های آبرفتی بیشتر است و این نشان از تأثیر لایه های متفاوت در بدنه آبخوان، تأثیر جزیی آنها بر این دو عامل و وجود جریا نهای آرام در آنهاست. در چاه های کارستی تلاطم جریان، باعث ی کدست شدن بیشتر آنها از لحاظ کیفی شده است.

Keywords