محاسبه سرعت امواج تراکمی و برشی در رسوبات سطحی نواحی شمالی خلیج فارس

Document Type : Original Research

Authors

گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

Abstract

آگاهی از نحوه انتقال امواج صوتی در رسوبات دریا می تواند در مطالعات مربوط به آکوستیک زیر آبی و مطالعات ژئوفیزیکی خصوصا در مد لسازی انتشار امواج زمین لرز های به محققین شاخه مربوطه و ب هویژه اقیانوس شناسان کمک بسیاری نماید. در این پژوهش، سرعت امواج صوتی برشی و تراکمی در رسوبات سطحی نواحی شمالی، محاسبه شد. در این مطالعه با استفاده از داد ههای ب هدست آمده در گشت تحقیقاتی (Regional Organization for the Protection of Marine Environment, ROPME) در زمینه ی پارامترهای فیزیکی آب دریا و پردازش با استفاده از مدل (Geoacoustic)هامیلتون، سرعت امواج برشی و تراکمی در رسوبات سطحی نواحی شمالی خلیج فارس محاسبه شد. رسوبات این نواحی غالباً گلی و ماسه های ریزدانه هستند. نتایج نشان داد که با کاهش دما، سرعت امواج صوتی تراکمی و برشی افزایش یافته و بالعکس. که این مسئله، برخلاف ایجاد تغییرات در آب دریا است. همچنین چگالی آب منفذی رسوبات، با سرعت امواج تراکمی و برشی رابطه مستقیم داشته و در نواحی با چگالی کمینه، سرعت نیز کمیته خواهد بود و بالعکس.

Keywords