کاربرد رخسارههای میکروسکپی در تعیین محیط رسوبی سازند داریان در کوه رحمت (شمال شرق شیراز)

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران

Abstract

کوه رحمت در شمال شرق شیراز (زون زاگرس چین خورده) واقع شده است. مطالعات پتروگرافی، شواهد صحرایی و شناسایی فرامینیفرهای بزرگ، نشانگر آن است که سازند داریان (آپتین پسین - آلبین پیشین) از 10 ریزرخساره کربناته که مربوط به سه محیط: دریای باز (O)، سد (B)  و لاگون (L) میباشد، تشکیل شده است. با توجه به این ریزرخسارهها و مقایسه آن ها با رخسارههای استاندارد ارائه شده در مورد پلت فرمهای کربناته، سازند داریان در یک محیط رمپ کربناته رسوبگذاری نموده است.

Keywords