بررسی ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی رگه های معدنی کانی زایی های منطقه خونی انارک، به لحاظ حضور طلا

Document Type : Original Research

Authors

1 پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

منطقه خونی در زون ایران مرکزی واقع شده است. قدیمی ترین سن گهای این منطقه شیس تها و فیلیت ها می باشند که دارای سن پروتروزوئیک هستند و 20 % منطقه را پوشش می دهند. بر اساس بررسیهای کانهشناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی میتوان کانی سازی های منطقهی خونی را به دو گروه عمده تقسیم کرد. نخست کانی سازی کاظمی که سولفیدی بوده و به واسطه داشتن عناصر پایه دارای اهمیت می باشد و شواهد از دمای کم جایگزینی حکایت دارد. دوم کانی سازی شمالی و زونهای کانیسازی چشمه خونی، که اکسیدی بوده و عیار عناصر پایه به شدت اندک میباشد. همچنین کانیسازی های گروه دوم صرفاً به جهت وجود طلا اهمیت داشته و فاقد مقادیر ارزشمند از سایر عناصر م یباشند. آنالیز لیتوژئوشیمیایی نمونه های برداشتی از رگهها و زون های دگرسانی، نشان دهنده ی آن است که کانی زایی های اکسیدی طلا در منطقه خونی دارای میزبان آتش فشانی می باشند. بر اساس نتایج آنالیزهای لیتوژئوشیمیایی نمون ههای برداشتی از زون های کانی سازی چشمه خونی، حداقل عیار طلا ppb 2، حداکثر عیار آن ppb 4810 و عیار متوسط طلا در این کانی سازی ppb70/475 محاسبه گردید.

Keywords