ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

4 گروه زمین شناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

Abstract

مساحتی معادل 388 هزار هکتار از مساحت استان گلستان را سه نوع لس با ویژگ یهای رسو بشناسی و ژئوتکنیکی متمایز پوشانده است. معیارهایی چون مکانیزم و فاصله حمل و نقل، بافت، دانسیته خشک، خواص خمیری، نسبت پوکی، تراک مپذیری، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی و ساختار لسها، به عنوان معیارهای زمین شناسی مهندسی، مشخصه های ژئوتکنیکی لس ها را کنترل می کنند. بر اساس این معیارها ویژگی های لس های سه ناحیه از استان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه اینکه شرایط منشاء زمی نشناسی و رسو بگذاری تا حد زیادی رفتار ژئوتکنیکی خاک را کنترل می کند. ساختار و اسکلت لس ها در سه ناحیه مور دنظر، کاملاً با هم متفاوت بوده و به عنوان یک معیار صحرایی مناسب و آسان برای شناسایی تشخیص داده شد.

Keywords