ارزیابی عوامل و ارائه ی راهکار جهت تثبیت زمین لغزش در منطقه پادنای سمیرم

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Iran

3 گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

منطقه پادنای سمیرم با وسعت تقریبی حدود 70 کیلومتر مربع در جنوب استان اصفهان قرار گرفته است. هر ساله زمین لغزش های فراوانی در منطقه رخ داده که باعث تخریب تنها جاده ی مواصلاتی بین روستاهای سرباز – دشتبال شده است. در این مقاله پس از شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش های منطقه توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی و محیط نرم افزاری الویس (ILWIS- The Integrated Land and Water Information System) راهکارهای مناسبی جهت تثبیت آنها ارائه شد. پس از تهیه نقشه پراکندگی زمین لغز شها، عوامل مؤثر در وقوع زمی نلغزش های منطقه شامل لیتولوژی، فاصله از آبراهه ها، شیب، میزان بارش سالیانه، فاصله از جاده، پوشش گیاهی و فاصله از گسل شناسایی و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش حاصل گردید. بر اساس نتایج حاصل در کل گستر هطرح، چیزی در حدود 40 درصد خطر نسبی بسیار بالا، 26 درصد خطر نسبی بالا، 20 درصد خطر نسبی متوسط و 14 درصد خطر نسبی پایین را نشان دادند. در نهایت راهکارهایی از قبیل استفاده از گابیون و یا قطعات سنگی بزرگ در محل تماس دامنه ها با رودخانه، کاهش شیب های تند با توجه به لیتولوژی مارنی، استفاده از کانال های انحرافی با توجه به شکل مئاندری رودخانه، ایجاد شبکه زهکشی سطحی به شکل دندریتی جهت خروج آ بهای سطحی و بهبو دپوشش گیاهی، پیشنهاد گردید.

Keywords