تکتونیک فعال در منطقه ی اقلید، کاربرد مدل رقومی سرزمینی (DTM) در مورفوتکتونیک

Document Type : Original Research

Author

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

Abstract

به منظور تحلیل فعالیت تکتونیکی منطقة اقلید در حد فاصل شمال شرق گسل آباده تا جنوب غرب گسل اصلی زاگرس، با استفاده از داده های مدل رقومی سرزمینی و بررسی های مورفوتکتونیکی، شاخصه ی پیچ و خم جبهه ی کوهستان و نسب تهای زمی نریختی در هها تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، در غالب موارد شاخص هی پیچ وخم جبه هی کوهستان، نشان دهند هی تکتونیک فعال و نیمه فعال در این منطقه م یباشد. حداقل فعالیت تکتونیکی در شمال شرق گسل آباده و حداکثر فعالیت تکتونیکی در شمال شرق گسل اصلی زاگرس، در حوالی گسل اقلید قابل مشاهده است. فعالیت تکتونیکی در جنوب غرب گس ل اصلی زاگرس در حد متوسط ارزیابی م یشود. مقادیر محاسبه شده برای نسبت های زمین ریختی دره نیز در غالب موارد نشان دهند هی تکتونیک فعال در این منطقه می باشد. بر اساس این نسبت ها، حداقل فعالیت تکتونیکی در منطقه ی شمال شرقی گسل آباده، حداکثر فعالیت تکتونیکی در حوالی گسل اقلید و در منطق هی گسل اصلی زاگرس نیز با فعالیت متوسط قابل تشخیص میباشد.

Keywords